Hopp til hovedinnhold

Lepidoptera (Sommerfugler)

 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Ole Terland (30.03.2014)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Frede Thorsheim (29.03.2014)
 • Eupsilia transversa (Bølgefly)
  Eupsilia transversa (Bølgefly) Dag O. Bollingmo (29.03.2014)
 • Xylocampa areola (Vivendelfly)
  Xylocampa areola (Vivendelfly) Frode Falkenberg (31.03.2014)
 • Lithophane socia (Brunt kappefly)
  Lithophane socia (Brunt kappefly) Olav Krogsæter (31.03.2014)
 • Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
  Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler) Olav Krogsæter (31.03.2014)
 • Agonopterix ocellana
  Agonopterix ocellana Olav Krogsæter (31.03.2014)
 • Panolis flammea (Furufly)
  Panolis flammea (Furufly) Olav Krogsæter (30.03.2014)
 • Semioscopis avellanella
  Semioscopis avellanella Olav Krogsæter (29.03.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
  Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
  Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
  Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
  Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Orthosia populeti (Plettseljefly)
  Orthosia populeti (Plettseljefly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
  Orthosia incerta (Variabelt seljefly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
  Lithophane furcifera (Gaffelkappefly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Polygonia c-album (Hvit c)
  Polygonia c-album (Hvit c) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
  Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
  Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Rhyacionia duplana (Grå furuskuddvikler)
  Rhyacionia duplana (Grå furuskuddvikler) Even Mjaaland (30.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
  Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
  Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Panolis flammea (Furufly)
  Panolis flammea (Furufly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
  Orthosia incerta (Variabelt seljefly) Frode Falkenberg (30.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Eivind Nielsen (30.03.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
  Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Eivind Nielsen (30.03.2014)
 • Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
  Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) Eivind Nielsen (30.03.2014)
 • Agonopterix heracliana
  Agonopterix heracliana John Grønning (29.03.2014)
 • Epinotia crenana (Smal kveldvikler)
  Epinotia crenana (Smal kveldvikler) Frode Falkenberg (29.03.2014)
 • Polygonia c-album (Hvit c)
  Polygonia c-album (Hvit c) Hans Brubak (29.03.2014)
 • Acleris hyemana (Kystflatvikler)
  Acleris hyemana (Kystflatvikler) Leiv Tommas Haugen (29.03.2014)
 • Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
  Acleris hastiana (Seljeflatvikler) Leiv Tommas Haugen (29.03.2014)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (28.03.2014)
 • Eupsilia transversa (Bølgefly)
  Eupsilia transversa (Bølgefly) Frode Falkenberg (28.03.2014)
 • Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
  Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) Olav Krogsæter (28.03.2014)
 • Xylocampa areola (Vivendelfly)
  Xylocampa areola (Vivendelfly) Olav Krogsæter (28.03.2014)
 • Rhigognostis senilella
  Rhigognostis senilella Olav Krogsæter (28.03.2014)
 • Rhigognostis senilella
  Rhigognostis senilella Olav Krogsæter (28.03.2014)
 • Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
  Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Ole Terland (27.03.2014)
 • Mompha langiella
  Mompha langiella Frode Falkenberg (27.03.2014)
 • Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
  Orthosia gothica (Buemerket seljefly) Olav Krogsæter (27.03.2014)
 • Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
  Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly) Olav Krogsæter (27.03.2014)