Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Amphipyrinae»Phlogophora»Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)

Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)

Periode:

Ingen observasjoner.