Noctuidae (Nattfly)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»
»

Noctuidae (Nattfly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)29.4%51308.04.2020
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)23.5%4908.04.2020
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)17.6%3808.04.2020
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)17.6%3706.04.2020
Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)11.8%2308.04.2020
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)5.9%1305.04.2020
Xylocampa areola (Vivendelfly)5.9%1208.04.2020
Eupsilia transversa (Bølgefly)5.9%1107.04.2020
Lithophane socia (Brunt kappefly)5.9%1107.04.2020
Orthosia populeti (Plettseljefly)5.9%1108.04.2020
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)5.9%1106.04.2020
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)5.9%1101.04.2020