Noctuidae (Nattfly)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»«Macro-heterocera» (Nattsommerfugler makro)»
»

Noctuidae (Nattfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Cosmia trapezina (Gult rovfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Apamea rubrirena (Røddusket engfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Diarsia dahlii (Augustteglfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Xestia baja (Kantplettbakkefly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Noctua comes (Variabelt båndfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Protolampra sobrina (Barskogfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Diarsia rubi (Bringebærteglfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Caradrina clavipalpis (Husfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Amphipoea sp. (Stengelfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)14.09.202019.08.2020 Sørborg (Bergen, Vestland)
Ceramica pisi (Rødt hagefly)12.09.202015.08.2020 Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Diarsia mendica (Skogteglfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Apamea furva (Mørkt engfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Xestia baja (Kantplettbakkefly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Protolampra sobrina (Barskogfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Apamea schildei (Rødt fjellengfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Mniotype adusta (Brunt lærfly)12.09.202015.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Apamea furva (Mørkt engfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Diarsia mendica (Skogteglfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Apamea schildei (Rødt fjellengfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Ceramica pisi (Rødt hagefly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)12.09.202007.08.2020Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Amphipoea sp. (Stengelfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Autographa gamma (Gammafly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Diarsia rubi (Bringebærteglfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Gortyna flavago (Tistelstengelfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Noctua comes (Variabelt båndfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Amphipyra tragopoginis (Grått pyramidefly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)11.09.202004.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Amphipoea sp. (Stengelfly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Autographa gamma (Gammafly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Diarsia rubi (Bringebærteglfly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Gortyna flavago (Tistelstengelfly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Luperina testacea (Blekt stengelfly)11.09.202002.09.2020 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)