Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Papilionidae (Svalestjerter)»Parnassiinae»Parnassius»

Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

kart