Anarta melanopa (Svartflekkheifly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Anarta»

Anarta melanopa (Svartflekkheifly)

kart