Anarta trifolii (Kløverheifly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Anarta»

Anarta trifolii (Kløverheifly)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Eli Gates (05.08.2018)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (21.08.2018)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (15.08.2018)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Stein Rui (07.07.2018)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Even Mjaaland (14.08.2015)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (27.07.2015)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (06.06.2015)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (02.08.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (29.07.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (29.07.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (27.07.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Grønning (12.06.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (24.05.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (24.05.2014)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) John Stenersen (30.07.2013)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Even Mjaaland (21.08.2012)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Kjell Mjølsnes (26.07.2012)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Alf Tore Mjøs (28.07.2010)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Øyvind Stickler (11.08.2011)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Øyvind Stickler (11.08.2011)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Alf Tore Mjøs (02.08.2011)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Kjell Tore Vogsland (06.08.2011)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Dag Øivind Ingierd (04.08.2011)
 • Anarta trifolii (Kløverheifly) Svein Bekkum (04.08.2011)