Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Acronictinae»Craniophora»Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Craniophora ligustri (Askekveldfly)

kart