Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)

 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (19.08.2019)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Eli Gates (27.09.2017)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Turid og Jarle Bakken (10.09.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (19.08.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (19.08.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (06.08.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Ivar Stormo (25.07.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (22.07.2007)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (22.07.2007)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Skartveit (23.08.2015)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (11.08.2015)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (07.09.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (24.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (17.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (17.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Nils Rogn (15.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (05.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Svein Bekkum (23.08.2013)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Svein Bekkum (29.09.2012)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Svein Bekkum (26.08.2011)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Nils Rogn (20.08.2011)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Nils Rogn (14.08.2011)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Even Mjaaland (13.08.2010)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Svein Bekkum (07.08.2010)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Alf Tore Mjøs (27.07.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Alf Tore Mjøs (26.08.2008)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Frode Falkenberg (02.08.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Egil Frantzen (26.08.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Olav Krogsæter (15.09.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Svein Bekkum (27.08.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Kjell Mjølsnes (07.08.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Kjell Mjølsnes (28.07.2009)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Alf Tore Mjøs (13.08.2008)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Alf Tore Mjøs (24.08.2007)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Kjell Tore Vogsland (21.08.2008)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Frode Falkenberg (18.08.2007)