Cydia nigricana (Erteglansvikler)

  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Frode Falkenberg (29.06.2013)
  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Øyvind Stickler (24.07.2011)
  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Øyvind Stickler (24.07.2011)
  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Kjell Tore Vogsland (01.07.2009)
  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Kjell Mjølsnes (01.07.2009)
  • Cydia nigricana (Erteglansvikler) Alf Tore Mjøs (07.07.2005)