Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Gortyna»Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

Gortyna flavago (Tistelstengelfly)

kart