Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

Ingen observasjoner.