Eupithecia

  • Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler) Eli Gates (22.07.2018)
  • Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) Stein Rui (24.07.2018)
  • Eupithecia inturbata (Lønnedvergmåler) Ivar Stormo (24.07.2018)
  • Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) Stein Rui (21.07.2018)
  • Eupithecia sinuosaria (Bånddvergmåler) Ivar Stormo (10.07.2018)