Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)

 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Alf Tore Mjøs (13.07.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (11.08.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (16.08.2020)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (18.07.2019)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (29.07.2019)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Anders Lundberg (21.08.2015)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (08.08.2014)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) John Stenersen (29.07.2014)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) John Stenersen (29.07.2014)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Alf Tore Mjøs (22.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Olav Krogsæter (01.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Lars Erik Johannessen (02.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Turid og Jarle Bakken (04.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Turid og Jarle Bakken (02.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Ivar Stormo (08.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (06.08.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Jeff Blincow (31.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Jeff Blincow (31.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Jeff Blincow (31.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) John Stenersen (30.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) John Stenersen (30.07.2013)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Hans Brubak (05.09.2012)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (25.08.2012)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (01.08.2012)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Roger Oseid (29.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Even Mjaaland (05.06.2012)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Hans Brubak (11.08.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (27.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Øyvind Stickler (22.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Ola Moen (19.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Nils Rogn (18.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (18.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (18.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (18.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (18.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (17.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (17.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (17.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (15.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (12.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (12.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (10.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (07.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (07.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Olav Krogsæter (06.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (03.07.2011)
 • Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Dag Øivind Ingierd (30.06.2011)