Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)

 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) John Stenersen (14.06.2019)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Stein Rui (17.06.2018)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) John Stenersen (06.06.2018)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Eli Gates (12.08.2017)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Eli Gates (21.07.2016)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Anders Lundberg (06.08.2016)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Turid og Jarle Bakken (28.07.2016)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Fredrik Birkeland (22.08.2015)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Nils Rogn (15.09.2015)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Anders Lundberg (22.08.2015)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Fredrik Birkeland (11.08.2015)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Sveinung Sigbjørnsen (09.08.2015)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ivar Stormo (19.09.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Turid og Jarle Bakken (03.08.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Frode Falkenberg (05.08.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Turid og Jarle Bakken (18.07.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Michael Fredriksen (05.07.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ole Terland (30.06.2014)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ivar Stormo (09.08.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Turid og Jarle Bakken (04.08.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Olav Krogsæter (31.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Lars-Henrik Jensen (30.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Dag O. Bollingmo (27.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ivar Stormo (14.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ivar Stormo (14.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Lars-Henrik Jensen (12.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ivar Stormo (05.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) John Stenersen (01.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) John Stenersen (03.07.2013)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Frode Falkenberg (03.07.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ole Terland (24.07.2009)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ole Terland (22.07.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Lars-Henrik Jensen (21.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Sissel og Nigel Goodgame (05.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Sissel og Nigel Goodgame (04.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) John Stenersen (17.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Olav Krogsæter (06.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Eivind Nielsen (05.08.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Øyvind Stickler (22.07.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Ola Moen (12.07.2012)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Dag Øivind Ingierd (04.10.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Nils Rogn (01.10.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Dag Øivind Ingierd (23.09.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Dag Øivind Ingierd (22.09.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Dag Øivind Ingierd (22.09.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Andreas Meyer Winnem (30.07.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Olav Julsrud (28.07.2011)
 • Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Roger Oseid (12.07.2010)