Xanthia

 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Nils Rogn (11.08.2022)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Øyvind Stickler (10.09.2010)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Øyvind Stickler (10.09.2010)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Frank Lyngvær (28.08.2020)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Dag Øivind Ingierd (28.09.2019)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Dag Øivind Ingierd (13.09.2019)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Stein Rui (28.08.2019)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Stein Rui (26.08.2019)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Stein Rui (26.08.2019)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Olav Julsrud (24.08.2019)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Svein Bekkum (18.08.2019)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Hans Brubak (16.08.2019)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (07.09.2018)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (28.08.2018)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Stein Rui (22.08.2018)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Svein Bekkum (21.08.2018)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) John Stenersen (15.08.2018)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Stein Rui (15.09.2017)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Stein Rui (11.09.2017)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Eli Gates (02.09.2017)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Ivar Stormo (27.09.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Stein Rui (06.09.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Ole Terland (24.08.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Ole Terland (23.08.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (29.08.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (22.08.2016)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Christer Kamsvåg (18.08.2016)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Fredrik Birkeland (20.08.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Fredrik Birkeland (20.08.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Pål Mølnvik (04.10.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Eli Gates (21.09.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Nils Rogn (15.09.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Dag O. Bollingmo (13.09.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (10.09.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Anders Lundberg (07.09.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Ivar Stormo (05.09.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Ivar Stormo (05.09.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Ivar Stormo (30.08.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) John Stenersen (28.08.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) John Stenersen (28.08.2015)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Lars Erik Johannessen (25.08.2015)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Kjell Mjølsnes (25.08.2015)
 • Xanthia aurago (Bredbåndet gulfly)
  Xanthia aurago (Bredbåndet gulfly) Ivar Stormo (21.09.2014)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Kjell Mjølsnes (13.09.2014)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Kjell Jørgensen (08.09.2014)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Ivar Stormo (06.09.2014)
 • Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
  Xanthia icteritia (Blekt gulfly) Ivar Stormo (06.09.2014)
 • Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
  Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Kjetil Bekkeli og Håvar Hveding (01.09.2014)