Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (04.08.2020)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Peter Forseth (01.08.2020)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (04.08.2019)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Anders Lundberg (18.07.2018)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (14.07.2017)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (20.07.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eli Gates (17.07.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (29.07.2016)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Even Mjaaland (14.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Lars Erik Johannessen (16.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Ivar Stormo (16.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Lars Erik Johannessen (02.08.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Anders Lundberg (22.07.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Anders Lundberg (21.07.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (27.07.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Ivar Stormo (20.07.2015)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Frode Falkenberg (21.07.2014)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (29.07.2014)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (27.07.2014)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (27.07.2014)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Eivind Nielsen (09.08.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Turid og Jarle Bakken (04.08.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (01.08.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (01.08.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Øyvind Stickler (28.07.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Nils Rogn (05.07.2013)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Trond Einar Brobakk (17.08.2012)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) John Stenersen (31.07.2012)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Nils Rogn (19.07.2012)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Dag Øivind Ingierd (08.07.2012)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Frode Falkenberg (02.08.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Alf Tore Mjøs (28.07.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Roger Oseid (27.07.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Øyvind Stickler (24.07.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Svein Bekkum (06.07.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Nils Rogn (03.07.2011)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Even Mjaaland (01.08.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Svein Bekkum (20.08.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Even Mjaaland (07.08.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Kjell Mjølsnes (05.08.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Frode Falkenberg (23.07.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Øyvind Stickler (22.07.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Even Mjaaland (20.07.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Svein Bekkum (08.07.2010)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Alf Tore Mjøs (08.08.2009)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Lars Erik Johannessen (01.08.2009)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Svein Bekkum (23.07.2009)
 • Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Lars Erik Johannessen (17.07.2009)