Mythimna pallens (Halmgult gressfly)

 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (09.07.2022)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (09.07.2022)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (22.06.2022)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (09.09.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (31.08.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Turid og Jarle Bakken (09.08.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (24.07.2021)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Nils Rogn (17.07.2020)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) John Stenersen (13.08.2019)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Stein Rui (31.07.2017)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (27.07.2017)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Eli Gates (20.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Turid og Jarle Bakken (04.08.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (09.08.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Michael Fredriksen (15.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Ole Terland (12.07.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Stein Rui (13.06.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Ivar Stormo (26.06.2016)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Even Mjaaland (15.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (15.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (25.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (13.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Anders Lundberg (12.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (16.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Sveinung Sigbjørnsen (09.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Hans Brubak (05.08.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) John Stenersen (28.07.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) John Stenersen (28.07.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Nils Rogn (12.07.2015)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Alf Tore Mjøs (19.09.2014)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Turid og Jarle Bakken (08.08.2013)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Kjell Mjølsnes (02.08.2013)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (28.07.2013)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Trond Einar Brobakk (12.08.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Trond Einar Brobakk (04.08.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Kjell Mjølsnes (06.08.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Kjell Tore Vogsland (02.08.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (17.07.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Øyvind Stickler (17.07.2012)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Alf Tore Mjøs (04.08.2010)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Dag Øivind Ingierd (01.07.2011)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (30.07.2010)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Svein Bekkum (30.07.2010)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (12.09.2009)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Trond Einar Brobakk (20.08.2009)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Alf Tore Mjøs (03.08.2009)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Alf Tore Mjøs (08.08.2009)
 • Mythimna pallens (Halmgult gressfly) Lars Erik Johannessen (29.07.2009)