Mythimna straminea (Rørgressfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Mythimna»

Mythimna straminea (Rørgressfly)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Alf Tore Mjøs (09.07.2014)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Leiv Tommas Haugen (27.07.2013)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Leiv Tommas Haugen (27.07.2013)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Leiv Tommas Haugen (27.07.2013)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Øyvind Stickler (22.07.2011)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Alf Tore Mjøs (14.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Alf Tore Mjøs (14.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Alf Tore Mjøs (14.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Kjell Tore Vogsland (15.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Kjell Mjølsnes (14.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Kjell Mjølsnes (14.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Alf Tore Mjøs (11.07.2010)
 • Mythimna straminea (Rørgressfly) Even Mjaaland (03.07.2010)