Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly)

  • Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly) Even Mjaaland (14.07.2016)
  • Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly) Anders Lundberg (18.07.2016)
  • Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly) Svein Bekkum (14.08.2012)
  • Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly) Svein Bekkum (28.07.2010)
  • Xestia tecta (Rødt fjellbakkefly) Svein Bekkum (17.07.2010)