Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)

 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ole Terland (17.04.2021)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (15.04.2021)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Sveinung Sigbjørnsen (02.04.2021)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (20.04.2020)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (06.04.2020)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (25.03.2020)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frode Falkenberg (06.04.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Jan-Erik Olsen (31.03.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Jan-Erik Olsen (30.03.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Kjell Meiningen (03.04.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (01.04.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Kjell Meiningen (31.03.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (30.03.2019)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Eli Gates (31.05.2018)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ole Terland (19.04.2018)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Pål Mølnvik (03.05.2018)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Pål Mølnvik (19.04.2018)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Sveinung Sigbjørnsen (08.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Kjell Meiningen (09.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Kjell Meiningen (28.03.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) John Stenersen (12.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) John Stenersen (12.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Dag O. Bollingmo (04.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (02.04.2017)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Dag O. Bollingmo (08.05.2016)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ole Terland (26.03.2016)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Christer Kamsvåg (29.03.2016)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (27.03.2016)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Dag O. Bollingmo (19.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frode Falkenberg (11.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ola Moen (11.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Lars Erik Johannessen (07.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (02.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (02.04.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Tor Bollingmo (31.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (31.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Christer Kamsvåg (30.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Anders Lundberg (25.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Eivind Nielsen (25.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Olav Krogsæter (15.03.2015)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Alf Tore Mjøs (23.05.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Dag O. Bollingmo (26.04.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Dag O. Bollingmo (20.04.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (12.04.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (06.04.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Eivind Nielsen (30.03.2014)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Ivar Stormo (23.03.2014)