Dryobotodes eremita (Grått eikefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Dryobotodes»Dryobotodes eremita (Grått eikefly)

Dryobotodes eremita (Grått eikefly)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Ivar Stormo (09.09.2018)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Nils Rogn (09.09.2017)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Ivar Stormo (08.09.2016)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Anders Lundberg (07.09.2016)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (23.09.2013)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (18.09.2012)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (16.09.2012)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (15.09.2012)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (15.09.2012)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Øyvind Stickler (23.09.2011)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Dag Øivind Ingierd (23.09.2011)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Even Mjaaland (30.08.2011)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) John Grønning (14.09.2009)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Kjell Mjølsnes (08.09.2009)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Kjell Mjølsnes (08.09.2009)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) Kjell Tore Vogsland (12.09.2008)
 • Dryobotodes eremita (Grått eikefly) John Grønning (26.09.2008)