Syngrapha hochenwarthi (Polarmetallfly)

  • Syngrapha hochenwarthi (Polarmetallfly) Bjørn Frantzen (01.07.2013)