Frank Lyngvær (Hitra, Trøndelag)

Velg en deltaker

Frank Lyngvær (Hitra, Trøndelag)

 • Phigalia pilosaria (Marsmåler) Frank Lyngvær (25.03.2020)
 • Achlya flavicornis (Vårhalvspinner) Frank Lyngvær (25.03.2020)
 • Phigalia pilosaria (Marsmåler) Frank Lyngvær (15.03.2020)
 • Agriopis marginaria (Vårfrostmåler) Frank Lyngvær (15.03.2020)
 • Phigalia pilosaria (Marsmåler) Frank Lyngvær (30.01.2020)
 • Poecilocampa populi (Høstspinner) Frank Lyngvær (19.10.2019)
 • Erannis defoliaria (Stor frostmåler) Frank Lyngvær (19.10.2019)
 • Operophtera brumata (Brun høstmåler) Frank Lyngvær (19.10.2019)
 • Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) Frank Lyngvær (03.10.2019)
 • Caloptilia stigmatella Frank Lyngvær (03.10.2019)
 • Thera juniperata (Grå einerbarmåler) Frank Lyngvær (03.10.2019)
 • Autographa gamma (Gammafly) Frank Lyngvær (24.09.2019)
 • Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) Frank Lyngvær (26.09.2019)
 • Epirrita sp. (Bjørkemåler) Frank Lyngvær (26.09.2019)
 • Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) Frank Lyngvær (26.09.2019)
 • Allophyes oxyacanthae (Irrfly) Frank Lyngvær (26.09.2019)
 • Chloroclysta miata (Lys irrmåler) Frank Lyngvær (26.09.2019)
 • Laothoe populi (Ospesvermer) Frank Lyngvær (09.07.2017)
 • Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Frank Lyngvær (11.09.2019)
 • Allophyes oxyacanthae (Irrfly) Frank Lyngvær (11.09.2019)
 • Allophyes oxyacanthae (Irrfly) Frank Lyngvær (11.09.2019)
 • Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Frank Lyngvær (09.09.2019)
 • Scoliopteryx libatrix (Flikfly) Frank Lyngvær (01.09.2019)
 • Eana penziana (Praktskyggevikler) Frank Lyngvær (09.08.2019)