Eupithecia

 • Eupithecia plumbeolata (Lead-coloured Pug) Kjell Mjølsnes (2009-06-26)
 • Eupithecia venosata (Netted Pug) Alf Tore Mjøs (2009-06-27)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) Alf Tore Mjøs (2009-06-26)
 • Eupithecia assimilata (Currant Pug) Alf Tore Mjøs (2009-06-13)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Alf Tore Mjøs (2009-06-13)
 • Eupithecia analoga Alf Tore Mjøs (2009-06-13)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) Alf Tore Mjøs (2009-06-13)
 • Eupithecia abietaria (Cloaked Pug) Kjell Tore Vogsland (2009-06-29)
 • Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) Kjell Tore Vogsland (2009-06-25)
 • Eupithecia plumbeolata (Lead-coloured Pug) Kjell Tore Vogsland (2009-06-17)
 • Eupithecia tripunctaria (White-spotted Pug) Kjell Tore Vogsland (2009-06-12)
 • Eupithecia nanata (Narrow-winged Pug) Kjell Tore Vogsland (2009-06-28)
 • Eupithecia absinthiata (Wormwood Pug) Frode Falkenberg (2009-06-29)
 • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Svein Bekkum (2009-06-24)
 • Eupithecia venosata (Netted Pug) Svein Bekkum (2009-06-24)
 • Eupithecia intricata (Edinburgh Pug) Kjell Mjølsnes (2009-06-23)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Michael Fredriksen (2009-06-19)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Michael Fredriksen (2009-06-18)
 • Eupithecia pygmaeata (Marsh Pug) Svein Bekkum (2009-06-20)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Michael Fredriksen (2009-06-16)
 • Eupithecia assimilata (Currant Pug) Leiv Tommas Haugen (2009-06-15)
 • Eupithecia subfuscata John Grønning (2009-06-12)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Kjell Mjølsnes (2009-06-07)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Frode Falkenberg (2009-06-12)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) John Grønning (2009-06-11)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) Kjell Mjølsnes (2009-06-10)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Svein Bekkum (2009-06-09)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Olav Krogsæter (2009-06-07)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) Kjell Mjølsnes (2009-06-09)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Svein Bekkum (2009-06-02)
 • Eupithecia subfuscata Svein Bekkum (2009-06-02)