Eupithecia

SiteMunicipality (county)Num. obs.Num. speciesNum. imagesLast obs.
Bekkum, KvikneskogenInnlandet, Norway6322011-05-31 
Dalen, LitleskareVestland, Norway2202011-05-16 
DrangedalVestfold og Telemark, Norway1112011-05-14 
EidsborgVestfold og Telemark, Norway1102011-05-28 
Grindvoll i LunnerViken, Norway7712011-05-19 
GrønnlienVestland, Norway14532011-05-28 
HaltdalenTrøndelag, Norway3232011-05-28 
Hyttetomta, SvanesRogaland, Norway1102011-05-30 
HøllandRogaland, Norway3302011-05-20 
KallandRogaland, Norway1102011-05-21 
Kløvdalen, KvikneInnlandet, Norway6432011-05-21 
LindstadVestfold og Telemark, Norway2202011-05-27 
MorlandVestland, Norway2222011-05-31 
NLA LærerhøgskolenVestland, Norway6562011-05-26 
PorsvikiVestfold og Telemark, Norway1102011-05-27 
PresthammerRogaland, Norway3302011-05-22 
Revtangen Ornitologiske StasjonRogaland, Norway1102011-05-14 
RognInnlandet, Norway2222011-05-15 
Rogn, HaganeInnlandet, Norway1112011-05-17 
SkånevikVestland, Norway1102011-05-26 
SkårRogaland, Norway1102011-05-19 
SundeRogaland, Norway1102011-05-26 
ToVestfold og Telemark, Norway1102011-05-27