Grapholita tenebrosana (Deep-brown Piercer)

Lepidoptera (Moths and butterflies)»"Micro-heterocera" (Micro-moths)»Tortricidae (Tortrix moths)»Olethreutinae»Grapholita»

Grapholita tenebrosana (Deep-brown Piercer)

Observations/month

Month20072010201420152016total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni1111163 %
Juli338 %
August  
September  
Oktober  
November  
Desember