Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

Lepidoptera (Moths and butterflies)»Rhopalocera (Butterflies)»Nymphalidae (Brush-footed butterflies)»Nymphalinae»Nymphalis»

Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2011-01-042009-03-24Hølland (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-09-032009-09-03Gløshaugen (Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-06-292009-06-26Haltdalen (Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-06-012009-06-01Sulusåsen (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-05-142009-04-27Østmarka (Oslo, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-252009-04-25Horjemsberga (Trøndelag, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-252009-04-25Sandbekken (Rogaland, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-242009-04-24Dæli (Viken, Norway)
Nymphalis antiopa (Camberwell Beauty)2009-04-232009-04-17Dæli (Viken, Norway)