Yponomeuta

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Yponomeuta sp.2021-11-242021-07-28 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-242021-07-28 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sp.2021-11-212021-07-26Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-212021-07-26 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-202021-07-25 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-192021-07-24 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-172021-07-14 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-11-172021-07-13Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta rorrella2021-11-102020-08-08 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-10-072021-08-27 Nordvik (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-08-122021-08-11Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2021-08-092021-08-09 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-08-092021-08-09 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2021-08-092021-08-08 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-08-092021-08-08 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta padella (Orchard Ermine)2021-08-082021-08-07Tomtabakken 3 (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-08-082021-08-06 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2021-08-082021-08-06 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2021-08-052021-08-05Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta padella (Orchard Ermine)2021-08-052021-08-05Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-08-042021-08-04 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-07-242021-07-24Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-07-172021-07-17 Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-07-132021-07-13 Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2021-07-082021-07-08 Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2020-12-142020-08-16Rogn, Hagane (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta padella (Orchard Ermine)2020-11-022020-08-23 Presthammer (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2020-10-242020-08-15 Skolten (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta padella (Orchard Ermine)2020-10-082020-08-18 Presthammer (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2020-03-162019-07-18Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sp.2020-02-162019-08-28 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta sp.2019-12-142019-08-08Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta sp.2019-12-132019-08-06 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-12-052019-07-29Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sp.2019-12-052019-08-01 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta rorrella2019-12-052019-08-01 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sp.2019-11-282019-07-29Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta rorrella2019-11-282019-07-29Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sp.2019-11-242019-07-28 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta sp.2019-11-232019-07-27 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway) 
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2019-09-142019-08-31 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-08-15 Jeløya syd (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta sedella (Grey Ermine)2019-09-142019-08-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-08-02 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-08-01 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-07-30 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-07-29 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-142019-07-26 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-09-132019-07-17 Jeløya syd (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine)2019-08-062019-08-01 Sørborg (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo