Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-202007-07-19Simadalen (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-222007-07-22Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-07-242007-07-23Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-12-062007-07-02Fornebu, Lilløyplassen (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2007-12-112007-07-25Eidfjord sentrum (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-07-282008-07-28Drangedal (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-08-202008-07-30Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-11-242008-07-10 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2008-11-272008-08-19Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-012009-06-30Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-022009-07-01 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-032009-07-02 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-052009-07-04Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-062009-07-05 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-102009-07-09Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-122009-07-11Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-132009-07-13 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-162009-07-14Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-182009-07-15 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-192009-07-17 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-192009-07-18 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-212009-07-17Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-222009-07-22 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-242009-07-23Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-252009-07-25 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-282009-07-28 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-292009-07-28 Rustmoen, Ruste (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-07-312009-07-29 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-022009-07-26 Ullern (Oslo, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-032009-08-01Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-032009-08-03 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-062009-08-05 Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-072009-08-07 Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-112009-08-08Revtangen Ornitologiske Stasjon (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-172009-08-16 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2009-08-192009-08-18 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-082010-07-08Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-112010-07-10 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-112010-07-11 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-112010-07-07 Hølland (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-162010-07-16 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-212010-07-20Hølland (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-212010-07-21 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-222010-07-22Bøleveien 18 (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-242010-07-23Urnes (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-252010-07-25 Rustmoen, Ruste (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-282010-07-28 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-282010-07-28 Ognasanden (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-292010-07-09 Flage (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2010-07-302010-07-30 Moen (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo