Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-08-082014-07-21Buøy (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-08-052014-08-05 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-08-022014-08-02 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-312014-07-31 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-302014-07-30 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-292014-07-20 Egenes (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-292014-07-17 Bjelland,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-292014-07-29Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-292014-07-25 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-292014-07-27Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-282014-07-16 Hefte,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-282014-07-16 Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-282014-07-15 Hefte,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-272014-07-15 Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-252014-07-23 Simadalen (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-222014-07-22 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-07-132014-07-13 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-06-302014-06-26 Bjelland (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2014-06-282014-06-22 Sandaa (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-12-052013-07-23 Vaulen, Brusand (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-272013-08-27 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-242013-08-24 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-092013-08-09Håtong (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-082013-08-04Leite (Vestland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-072013-08-06 Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-062013-08-01 Merdø (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-062013-07-28 Flødeviga (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-08-012013-08-01Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-07-282013-07-28Storås Skistadio (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-07-272013-07-27 Flødeviga (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-07-262013-07-26 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2013-07-072013-07-05Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-09-162012-08-17Devlesvingen (Trøndelag, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-09-112012-09-11 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-09-102012-08-15 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-232012-08-15 Bjårvatnet (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-212012-08-21 Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-212012-08-21 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-192012-08-14 Vaulen, Brusand (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-192012-08-13 Vaulen, Brusand (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-162012-08-14 Ognasanden (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-162012-08-13 Ognasanden (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-122012-07-31Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-112012-08-05 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-092012-08-07 Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-072012-08-06 Vaulen, Brusand (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-072012-08-06 Ognasanden (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-072012-08-04 Ognasanden (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-08-062012-08-06 Hetland (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2012-07-302012-07-28 Rogn (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo