Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-292017-07-22 Mølen (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-282017-07-28 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-272017-07-26 Hyttetomta, Svanes (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-192017-07-16 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-07-112017-07-11 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-06-022016-07-21 Gursli (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2017-06-022016-07-23 Skåland (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-12-052016-07-20 Egenes (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-11-222016-07-13 Otteid (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-09-302016-07-25 Hestholmen (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-09-142016-07-20Bakkeløkka (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-09-122016-07-17Bakkeløkka (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-072016-08-07 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-072016-08-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-072016-08-07 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-062016-08-02 Børhus (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-062016-08-06 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-032016-08-03 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-022016-08-02 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-012016-08-01 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-012016-07-30 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-08-012016-07-29Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-07-282016-07-28 Vaulen, Brusand (Rogaland, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-07-172016-07-17 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-07-172016-07-15 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2016-07-102016-07-10 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-09-152015-08-14 Bjelland,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-09-112015-09-11 Bekkum, Kvikneskogen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-09-082015-08-14Spornes,Tromøy (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-252015-08-19 Rognstølen (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-252015-08-25 Kløvdalen, Kvikne (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-182015-08-16Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-162015-08-16Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-102015-08-10 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-092015-08-09 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-082015-08-07 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-062015-08-06 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-052015-08-05 Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-052015-08-04 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-022015-08-02Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-012015-08-01 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-08-012015-07-22Skrenten, Karudhagan (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-302015-07-28 Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-282015-07-21Skrenten, Karudhagan (Innlandet, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-272015-07-27Losveien 12, Fyn, Hvasser (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-232015-07-11 Hasselgården, Jomfruland (Vestfold og Telemark, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-232015-07-22 Lindås (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-212015-07-07 Bjelland (Agder, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-202015-07-20Otteid (Storedal) (Viken, Norway)Artsdatabanken logo
Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye)2015-07-072015-07-06 Sandaa (Agder, Norway)Artsdatabanken logo