Syncopacma larseniella (White-strap Sober)

SpeciesReg. dateObs. dateLocation
Syncopacma larseniella (White-strap Sober)2011-06-222011-06-22Grindvoll i Lunner (Viken, Norway)Artsdatabanken logo