Eupithecia

  • Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) Frode Falkenberg (2011-08-04)
  • Eupithecia icterata (Tawny Speckled Pug) Frode Falkenberg (2007-08-08)
  • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Frode Falkenberg (2009-08-21)
  • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Frode Falkenberg (2009-05-21)
  • Eupithecia venosata (Netted Pug) Frode Falkenberg (2010-06-23)
  • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Frode Falkenberg (2013-06-01)
  • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Frode Falkenberg (2008-08-06)
  • Eupithecia exiguata (Mottled Pug) Frode Falkenberg (2012-06-14)
  • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Frode Falkenberg (2014-05-30)