Apotomis

  • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Frode Falkenberg (2013-06-13)
  • Apotomis sauciana (Bilberry Marble) Leif Gabrielsen (2011-07-07)
  • Apotomis capreana (Sallow Marble) Frode Falkenberg (2013-07-08)
  • Apotomis inundana Even Mjåland (2017-07-12)