Eupithecia

 • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Øyvind Stickler (2022-08-04)
 • Eupithecia dodoneata (Oak-tree Pug) Leiv Tommas Haugen (2022-06-09)
 • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Eupithecia icterata (Tawny Speckled Pug) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Eupithecia icterata (Tawny Speckled Pug) Øyvind Stickler (2022-07-21)
 • Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) Øyvind Stickler (2022-07-14)
 • Eupithecia virgaureata (Golden-rod Pug) John Skartveit (2022-07-12)
 • Eupithecia absinthiata (Wormwood Pug) Øyvind Stickler (2022-06-22)
 • Eupithecia subfuscata Øyvind Stickler (2022-06-22)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Øyvind Stickler (2022-06-22)
 • Eupithecia intricata (Edinburgh Pug) John Stenersen (2022-06-10)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) John Stenersen (2022-06-11)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) Øyvind Stickler (2022-06-06)
 • Eupithecia pulchellata (Foxglove Pug) Øyvind Stickler (2022-06-06)
 • Eupithecia subumbrata (Shaded Pug) John Stenersen (2022-06-03)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Øyvind Stickler (2022-06-01)
 • Eupithecia exiguata (Mottled Pug) Øyvind Stickler (2022-06-01)
 • Eupithecia intricata (Edinburgh Pug) John Stenersen (2022-05-30)
 • Eupithecia satyrata (Satyr Pug) Sveinung Sigbjørnsen (2022-05-28)
 • Eupithecia vulgata (Common Pug) John Skartveit (2022-05-26)
 • Eupithecia dodoneata (Oak-tree Pug) Øyvind Stickler (2022-05-22)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Øyvind Stickler (2022-05-22)
 • Eupithecia subfuscata Leiv Tommas Haugen (2022-05-23)
 • Eupithecia subfuscata Leiv Tommas Haugen (2022-05-23)
 • Eupithecia intricata (Edinburgh Pug) John Skartveit (2022-05-21)
 • Eupithecia exiguata (Mottled Pug) Øyvind Stickler (2022-05-18)
 • Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) Øyvind Stickler (2022-05-18)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Øyvind Stickler (2022-05-18)
 • Eupithecia tantillaria (Dwarf Pug) Øyvind Stickler (2022-05-18)
 • Eupithecia abbreviata (Brindled Pug) Øyvind Stickler (2022-05-18)
 • Eupithecia abbreviata (Brindled Pug) Øyvind Stickler (2022-05-15)
 • Eupithecia dodoneata (Oak-tree Pug) Øyvind Stickler (2022-05-15)
 • Eupithecia irriguata Øyvind Stickler (2022-05-13)
 • Eupithecia subfuscata Øyvind Stickler (2022-05-13)
 • Eupithecia dodoneata (Oak-tree Pug) Øyvind Stickler (2022-05-13)
 • Eupithecia indigata (Ochreous Pug) Øyvind Stickler (2022-05-13)
 • Eupithecia subfuscata Øyvind Stickler (2022-05-08)
 • Eupithecia centaureata (Lime-speck Pug) Nils Rogn (2021-08-14)
 • Eupithecia abietaria (Cloaked Pug) Nils Rogn (2021-06-29)
 • Eupithecia subfuscata Leiv Tommas Haugen (2021-06-26)
 • Eupithecia assimilata (Currant Pug) Leiv Tommas Haugen (2021-06-26)
 • Eupithecia venosata (Netted Pug) Alf Tore Mjøs (2020-06-13)
 • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Øyvind Stickler (2010-09-10)
 • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Øyvind Stickler (2010-08-26)
 • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Øyvind Stickler (2021-09-09)
 • Eupithecia pusillata (Juniper Pug) Øyvind Stickler (2021-09-09)