Apotomis

 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Nils Rogn (2021-06-30)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Turid og Jarle Bakken (2021-08-04)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Nils Rogn (2020-08-02)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Nils Rogn (2019-07-19)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Nils Rogn (2018-07-21)
 • Apotomis sauciana (Bilberry Marble) Nils Rogn (2018-06-30)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Alf Tore Mjøs (2018-07-01)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2017-07-21)
 • Apotomis sauciana (Bilberry Marble) Alf Tore Mjøs (2017-07-20)
 • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Anders Lundberg (2018-06-01)
 • Apotomis inundana Even Mjaaland (2017-07-12)
 • Apotomis inundana Ivar Stormo (2017-07-01)
 • Apotomis inundana Ivar Stormo (2017-07-01)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Ivar Stormo (2017-06-18)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Ivar Stormo (2017-06-18)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Even Mjaaland (2016-06-29)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Eli Gates (2016-07-20)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) John Stenersen (2016-08-18)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) John Stenersen (2016-08-02)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Turid og Jarle Bakken (2016-07-27)
 • Apotomis inundana Ivar Stormo (2016-07-20)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) Ivar Stormo (2016-07-19)
 • Apotomis sauciana (Bilberry Marble) Ivar Stormo (2016-07-02)
 • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Nils Rogn (2016-06-08)
 • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Frode Falkenberg (2016-05-23)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Even Mjaaland (2015-08-14)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Lars Erik Johannessen (2015-08-23)
 • Apotomis capreana (Sallow Marble) John Skartveit (2015-08-23)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Lars Erik Johannessen (2015-08-16)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Turid og Jarle Bakken (2015-08-05)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) John Skartveit (2015-08-08)
 • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Svein Bekkum (2015-08-05)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Turid og Jarle Bakken (2015-07-27)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Olav Krogsæter (2015-07-18)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2014-07-26)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Turid og Jarle Bakken (2014-08-05)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) John Stenersen (2014-08-03)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) John Stenersen (2014-07-31)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Even Mjaaland (2014-07-15)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Ivar Stormo (2014-07-20)
 • Apotomis turbidana (White-shouldered Marble) Alf Tore Mjøs (2014-07-11)
 • Apotomis semifasciana (Short-barred Marble) Frode Falkenberg (2014-07-09)
 • Apotomis infida (Rannoch Marble) Nils Rogn (2014-07-12)
 • Apotomis infida (Rannoch Marble) Nils Rogn (2014-07-06)
 • Apotomis infida (Rannoch Marble) Nils Rogn (2014-07-06)
 • Apotomis sororculana (Narrow-winged Marble) Nils Rogn (2014-06-11)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Alf Tore Mjøs (2014-07-10)
 • Apotomis betuletana (Birch Marble) Even Mjaaland (2014-06-30)