Eupithecia cauchiata (Doubleday's Pug)

No images.