Satyrium

Lepidoptera (Moths and butterflies)»Rhopalocera (Butterflies)»Lycaenidae (Gossamer-winged butterflies)»Lycaeninae»
»Satyrium w-album (White-letter Hairstreak)

Satyrium w-album (White-letter Hairstreak)

kart