Vertsplante: Euonymus

Lepidoptera speciesFact sheetHosts
Abraxas grossulariata (The Magpie)Euonymus europaeus, Euonymus
Ligdia adustata (Scorched Carpet)Euonymus europaeus
Phragmatobia fuliginosa (Ruby Tiger)Euonymus
Synanthedon tipuliformis (Currant Clearwing)Euonymus europaeus
Yponomeuta cagnagella (Spindle Ermine)Euonymus europaeus