Region:Norway
Site type:woodland‚ farmland
Created:2008-08-28
Description:
Høyereliggende dalføre med barskog, hovedsaklig gran og furu. Også stedvis innslag av osp, bjørk og rogn. Mye blåbær og tyttebærlyng i skogbunnen. Setra ligger i et stølsområde med gammelt seterlandskap med blomsterenger og beitemark inne i skoglandskapet.
Site ID15887
Participant:Svein Bekkum (2007-2012, 2015, 2018)