Region:Norway
Site type:woodland‚ farmland
Created:2009-05-21
Description:
Grustak og nærliggende områder i tørr furumo nede i dalbunnen av Gudbandsdalen. Solrik og varm sand/gruslokalitet, med en del krattvegetasjon i kantsoner av grustaket. Furuskog med innslag av løvskog rundt.
Site ID19292
Participant:Svein Bekkum (2009-2011)