Lokaliteter: Flå

  • Aglais urticae (Neslesommerfugl) Frank Alendal (30.03.2021)
  • Phragmatobia fuliginosa (Rustvingespinner) Frank Alendal (30.03.2021)
  • Phragmatobia fuliginosa (Rustvingespinner) Frank Alendal (30.03.2021)
  • Plebejus optilete (Myrblåvinge) Frank Alendal (12.08.2012)
  • Plebejus optilete (Myrblåvinge) Frank Alendal (12.08.2012)