Sommerfugler i Norge
14.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Lithophane consocia (Grått kappefly)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Lithophane lamda (Porskappefly)
Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Semioscopis oculella
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)