Sommerfugler i Norge
18.04.2018
Ivar Stormo
Jerdal (Røyken, Buskerud)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Eupsilia transversa (Bølgefly)
Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Semioscopis avellanella
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)