Sommerfugler i Norge
18.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Agonopterix ocellana
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)