Sommerfugler i Norge
22.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Biston strataria (Eikelurvemåler)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Endromis versicolora (Vårspinner)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia opima (Brunbåndseljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Panolis flammea (Furufly)
Semioscopis strigulana
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)