Sommerfugler i Norge
25.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, √ėstfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Lithophane lamda (Porskappefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Panolis flammea (Furufly)