Sommerfugler i Norge
11.04.2019
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Biston strataria (Eikelurvemåler)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Lithophane lamda (Porskappefly)
Lithophane socia (Brunt kappefly)
Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia opima (Brunbåndseljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Panolis flammea (Furufly)
Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)