Sommerfugler i Norge
21.04.2019
Alf Tore Mjøs
Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Agonopterix arenella
Agonopterix ciliella/heracliana
Agonopterix ocellana
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia cruda (Lite seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Xylocampa areola (Vivendelfly)